Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że my, FLOWAIR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia, info@flowair.pl, tel. +48 58 627 57 20), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem e-mail: rodo@flowair.pl oraz bezpośrednio na adres Administratora wskazany powyżej.
 2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody.
 • w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na Pani/a numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) partnerzy (np. agenci, przedstawiciele), firmy świadczące pomoc prawną, księgowo-kadrową, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty.
 2. W celach rekrutacyjnych w zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
 3. Pani/a dane osobowe zebrane do celów rekrutacyjnych przechowywane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji będą one dalej przetwarzane.
 4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
 5. Posiada Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 6. Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 7. Prawa wymienione w pkt 5 i 6 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e- mail podany w pkt 1, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
 8. Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Pani/a dane nie będą udostępniane do Państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z realizowaniem umowy, rekrutacji czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływa na sposób realizacji innych celów przetwarzania.

  Ostatnia aktualizacja treści niniejszych informacji nastąpiła 27 października 2022 r.